Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - MIMOŘADNÉ OPATŘENÍ č. 1/2020

MIMOŘADNÉ OPATŘENÍ č. 1/2020
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlemv Ústí nad Labem


Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „krajská
hygienická stanice Ústeckého kraje“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a přílohy
č. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a věcně příslušný podle § 82
odst. 2 písm. m) a § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného
zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID – 19
postupem podle § 85 odst. 1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto mimořádné opatření:


S účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7 :00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém
území Ústeckého kraje nařizuje:

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve
zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

2. zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
d) zařízení sociálních služeb, která