Starostu si volí zastupitelé ze svých řad, činí tak na ustavujícím jednání zastupitelstva. Funkční období starosty je čtyřleté. Ke změnám může docházet i v průběhu volebního období. O starostovi zákon říká, že stojí v čele úřadu. To však neznamená, že by snad směl úředníkům městského úřadu zasahovat do činností, které jim byly svěřeny v rámci výkonu přenesené působnosti (tzv. státní správa).  

Starosta podle zákona o obcích svolává a řídí jednání zastupitelstva i rady, se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu a odpovídá za hospodaření města. Ve srovnání s ostatními orgány města má velmi omezené rozhodovací pravomoci.

Základním úkolem starosty je zastupovat město navenek. Starosta podepisuje zápisy z jednání rady i zastupitelstva a spoustu dalších dokumentů, které vzešly z těchto jednání, nebo které připravili úředníci městského úřadu. Starosta sice jedná jménem města, ale pokud určité právní úkony vyžadují předchozí schválení zastupitelstva města či rady města, je oprávněn tak učinit teprve poté, co se na tom tyto orgány usnesou. Pokud by starosta jednal bez předchozího schválení, byl by takový právní úkon od počátku neplatný.