Sleduje stav budov, veřejných prostranství a veřejné zeleně a dbá na jejich řádný stav ve spolupráci se službami města. Zpracovává plány investiční výstavby, zajišťuje zpracování a aktualizaci územního plánu města a v souladu s ním investiční výstavbu, dokumentaci a investorskou činnost. 

Zajišťuje odpadové hospodářství města. Vyřizuje stížnosti na úseku výstavby, životního prostředí a hospodaření s odpady, provádí státní dozor na místních komunikacích města a jejich správu, vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny. V souladu s vyhláškou města vede evidenci psů resp. poplatků. Ve spolupráci se službami města zajišťuje čistotu města a uplatňuje postihy v souladu s platnými zákony a obecně závaznými vyhláškami. 

Vyhledává dotační programy pro investiční výstavbu a další projekty a připravuje podklady pro jejich využití.

Eviduje veškerý movitý a nemovitý majetek města, provádí inventarizace majetku, zpracovává a eviduje kupní a nájemní smlouvy, týkající se majetku města, spolupracuje s příslušnými úřady ve věcech převodu nemovitostí, sepisuje dohody o navrácení majetku v rámci restitucí, zajišťuje správu domovního fondu vč. zajišťování oprav, vede technickou dokumentaci objektů, zajišťuje protipožární prevenci a řádnou ochranu majetku.

Ve spolupráci se službami města spravuje městský hřbitov, uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa a kolumbária.