Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Benešov nad Ploučnicí

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Právní základ vyplývá z Ústavy ČR čl. 100 a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Město Benešov nad Ploučnicí ( dále jen město) vzniklo jako územně samosprávný celek v souladu se zákonem o obcích ke dni 23.11.1990, dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osovou ve smyslu Občanského zákoníku a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajišťovat veřejnou správu v samostatné působnosti na svém území a výkon přenesené působnosti státní správy v územním obvodu:

Za podmínek stanovených zákony a dalšími obecně závaznými předpisy.

3. Organizační struktura

Orgány města

 • Zastupitestvo města (ZaM)

  ZaM má 15 členů, je to vrcholný orgán zvolený v komunálních volbách dle z.č. 491/2001 Sb., o volbách do ZaM obcí. Volební období činí 4 roky.

 • Rada města (RaM)

  RaM má 5 členů z řad ZaM

 • Starosta a místostarosta

  Starosta a místostarosta jsou uvolněnými členy ZaM voleni na ustavujícím zasedání ZaM

Výbory volí jako svůj poradní orgán ZaM, komise zřizuje jako svůj poradní orgán RaM. Složení ZaM, RaM, výborů a komisů je na stránkách města.

ZaM města Benešov nad Ploučnicí zřídilo

 • Městskou policii

  (t.č. 775 088 156); sídlo MěP Benešov nad Ploučnicí, Čapkova 477, Vyhláškou na ZaM města 07.12.1995.

 • Příspěvkové organizace
  • Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 699, Benešov n.Pl.
  • Služby města Benešov nad Ploučnicí, se sídlem náměstí Míru 1, Benešov n.Pl.
  • Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 673, Benešov n.Pl.
  • Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, se sídlem Opletalova 673, Benešov n.Pl.
 • Organizační složka
  • Sbor dobrovolných hasičů

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí

Je výkonným orgánem města. Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci úřadu. V čele úřadu stojí starosta. Městský úřad se dělí na odbory, které zřizuje RaM. Celkový počet zaměstnanců úřadu i organizačních složek stanovuje RaM (dle zák.č. 128/2000 Sb., § 102, odst, 2, písm.j).

Odbory a oddělení

 • Odbor finanční a plánovací (FaP)
 • Odbor majetku, investic a životního prostředí (MIŽP)
 • Stavební úřad (SÚ)
 • Odbor hospodářskosprávní (HS)
  • oddělení kultury 
  • městská knihovna
  • sociální oddělení


  Náplně jednotlivých odborů a oddělení jsou uvedeny v Organizačním řádu města a městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

  4. Kontaktní spojení

  • poštovní adresa: náměstí Míru čp. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
  • internetová adresa: www.benesovnpl.cz
  • emailová adresa: urad@benesovnpl.cz
  • internetová adresa: www.benesovnpl.cz
  • datová adresa (ID datové schránky): ymgbfiz
  • úřední hodiny
   • Pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin
  • Pokladna a informace (přízemí budovy úřadu)
   • Po-st, 8.00 - 17.00 hodin
   • Út-čt, 7.00 - 14.30 hodin
   • Pá, 7.00 - 14.00 hodin
  • telefonní čísla
   • Ústředna, podatelna: 412 589 811
   • Starosta města: 412 589 801
   • Místostarosta : 412 589 802
   • Tajemník : 412 589 803
   • Vedoucí HS odboru : 412 589 804
   • matrika - zamluvení termínu svatebního obřadu 412 589 805 - p. Erlebachová Věra (matrikářka)
   • Vedoucí odboru VŽP : 412 589 821
   • Pověřená vedoucí odboru SM : 412 589 826
   • Vedoucí odboru SÚ : 412 589 820
   • Vedoucí odboru FaP : 412 589 810

  5. Bankovní spojení

  KB Děčín, 19-4822431/100 (příjmový účet), 4822431/0100

  6. IČ

  00261181

  7. DIČ

  CZ00261181

  8.Dokumenty

  Rozpočty, hospodaření

  9. Žádosti o informace

  Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Vzor žádosti o poskytnutí informace.

  Podané informace dle zákona 106/1999 Sb., za uplynulá období naleznete v přílohách pod bodem 17) výroční zprávy!

  10. Příjem žádosti a dalších podání

  Každé podání lze uskutečnit u poštovního doručovatele nebo osobně na podatelně Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, přízemí budovy MÚ, dv. č. 17, vchod II. směr Česká pošta. Na téže adrese lze obdržet odpověď nebo rozhodnutí, pokud není přímo předáno ve smyslu zák.č. 500/2004 Sb., správní řád příslušnou oprávněnou osobou, osobně.

  11. Podávání opravných prostředků

  proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města Opravné prostředky se podávají ústně nebo písemně do protokolu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  • Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu. Opravné prostředky se podávají písemně Krajskému úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím toho odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  • Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí  ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle rozsahu projedná rada města, starosta nebo tajemník.
   Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
   Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají na sekretariátu městského úřadu , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
   Proti opatření Rady města nebo Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
   Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

  12. Formuláře

  Formuláře jsou přístupné na stránkách města v sekci dokumenty - podsekce: Tiskopisy, formuláře. Dle zákona 111/2006 Sb. nebudou vyžadovány takové údaje, které lze zjistit ze základních registrů.

  13. Popisy postupů

  14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy:
  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří

  • zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • zák.č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
  • zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  • zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
  • zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  • zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  • zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • zák.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  • zák.č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  • zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
  • zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • zák.č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

  Všechny platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města Benešov nad Ploučnicí. Speciální právní předpisy týkající se náplně činnosti jednotlivých odborů jsou k dispozici na odborech, dále jsou k dispozici na veřejných internetových stránkách např. www.zakony.cz

  14.2 Vydané právní předpisy

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Krátké ústní a telefonické informace jsou podávány zdarma.

  16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  Městský úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

  16.1 Výhradní licence

  Město Benešov nad Ploučnicí neposkytlo žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Dostupné online na stránkách města - sekce dokumenty, podsekce výroční zprávy