Informace o provádění stavebních prací - ulice Děčínská, Opletalova, Komenského, Cihelní

Informace o provádění stavebních prací: 

Firma: SBM Holding s.r.o., Slánská 2824, 272 01 Kladno (IČ: 25127888) 

Zvláštní užívání místních komunikací – chodník a místní komunikace na p.p.č. 59/1, 54/6, 54/4, 1239/10, 103/2, 92/1, 1239/12, 61/15, 1239/13 a 1241 k.ú. Benešov nad Ploučnicí (ul. Děčínská, Opletalova, Komenského, Cihelní) pro pokládku sítě elektronických komunikací v rámci stavby „CETIN 11010 095582 FTTX9 K DECI Benešov nad Ploučnicí 75683“, dle předložené projektové dokumentace, při splnění následujících podmínek:

- Termín: od:  1. 4. 2021

                 do: 31. 5. 2021 (definitivní povrchové úpravy budou provedeny do 30.6.2021)

-Důvod zvláštního užívání: pokládka sítě elektronických komunikací v rámci stavby „CETIN 11010 095582 FTTX9 K DECI Benešov nad Ploučnicí 75683“

 - při realizaci prací musí být na náklady zhotovitele zajištěn bezpečný přístup k přilehlým

  sousedním nemovitostem

- při realizaci budou přijata opatření k zamezení znečištění komunikace III/26223

- budou dodrženy podmínky pro provedení stavby stanovené ve Smlouvě o právu provést

  stavbu uzavřené 20.5.2020

- před započetím prací je zhotovitel povinen prokazatelně dohodnout se všemi vlastníky

  dotčených nemovitostí způsob přístupu a příjezdu k nemovitosti

- v průběhu stavebních prací bude umožněn vývoz nádob na SKO (čtvrtek)

- předmětné inženýrské sítě budou v komunikaci uloženy v souladu se zpracovanou

  projektovou dokumentací a v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a  

  souvisejícími ČSN

- dotčené komunikace a chodníky budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu a

   protokolárně předány Městu Benešov nad Ploučnicí

- za průběh zvláštního užívání odpovídá: Martin Poula, tel. 731 100 393 

 

Způsob dopravního značení: DIO dle předloženého schématu zpracovaného Ing. Miroslavem Ouzkým, průjezd vozidel nebude omezen.

 Žadatel zabezpečí při provádění prací: 

  • V době trvání uzavírky bude umožněn průjezd vozidlům zvláštního určení (hasičského záchranného sboru, Policie ČR, záchranné zdravotní službě).

 Pracovník zodpovědný za organizování a zabezpečení akce: Martin Poula, tel.: 731 100 393.