Základní informace a termíny k novému stavebnímu zákonu

Dne 29. 7. 2021, byl vydán ve sbírce zákonů nový stavební zákon pod číslem 283/2021 Sb., čímž vešel v platnost. Níže naleznete čtyři záchytná data, která se vztahují k nástupu nového stavebního zákona.

Od 30. 7. 2021

Prodlužuje se lhůta pro aktualizaci územně plánovací dokumentace sdíleného útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu schválených před 1. 1. 2007, a to až do 31. 12. 2028.

Nepoužívají se ty části platné a účinné územně plánovací dokumentace, které podle nového stavebního zákona nemohou být jejich součástí.

Pozbydou platnosti stavební uzávěry vydané podle zákona č. 50/1976 Sb., tedy do 31. 12. 2006.

Územní rozvojový plán vydaný podle stávajícího stavebního zákona se považuje za územní rozvojový plán podle nového stavebního zákona.

Od 1. 1. 2022

Zřizuje se nová soustava státní stavební správy – Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze a Krajské stavební úřady. Po přechodnou dobu tak budou vedle sebe existovat stávající stavební úřady a nové stavební úřady, které se ale budou soustředit nejprve na vybudování své struktury.

Ve vymezených případech na Nejvyšší stavební úřad přejdou úředníci ministerstev a jiných správních úřadů, jejichž úkoly a činnosti nově spadají do působnosti Nejvyššího stavebního úřadu.

Od 1. 1. 2023

Úředníci stávajících stavebních úřadů mohou uzavírat s Nejvyšším stavebním úřadem a svým zaměstnavatelem (územně samosprávným celkem) dohody o svém přechodu z pozic na zanikajících stavebních úřadech na pozice ve státních stavebních úřadech k 1. 7. 2023.

Od 1. 7. 2023

Ostrý start nového stavebního zákona – nabývají účinnosti všechna zbývající ustanovení nového stavebního zákona a nové stavební úřady začínají fungovat i pro veřejnost. Žádosti podané před tímto datem budou stavební úřady posuzovat podle dosavadních předpisů.