Popis projektu Efektivní řízení na městském úřadě Benešov nad Ploučnicí

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Evropský sociální fond


Realizace projektu: 3/2019-2/2021

 Stručný popis projektu:

Projekt rozvíjí strategické plánování na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí. Město již má zpracovaný strategický plán rozvoje města. Vzhledem k tomu, že se tento dokument osvědčil v praxi, zahrnuje předkládaný projekt aktualizaci tohoto strategického plánu, tvorbu nebo aktualizaci vybraných sektorových (tematických) strategií, které byly strategickým plánem identifikovány jako potřebné a realizaci procesní analýzy agendy Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

 Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je:

Zlepšit fungování efektivity výkonu veřejné správy Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí v oblasti strategického plánování rozvoje města prostřednictvím zpracování

a následné implementace Strategického plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí (aktualizace), Komunitního plánu péče města Benešov nad Ploučnicí (aktualizace), Strategie regenerace Městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí (aktualizace), Pasport zeleně, Dendrologický průzkum, Generel bezbariérovosti, a Procesní analýzy agend Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

 Dílčí cíle projektu, které odpovídají jeho hlavním aktivitám:Prohloubit strategické plánování města Benešov nad Ploučnicí, a to prostřednictvím aktualizace stávajícího Strategického plánu rozvoje města Benešov na Ploučnicí. Hlavními výstupy naplnění tohoto cíle bude jednak aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Benešov nad Ploučnicí, a dále aktualizovaná Strategie regenerace památkové zóny Benešov nad Ploučnicí.

 Pokračovat v dalším využívání nástroje komunitního plánování jako participativní metody v jejímž rámci se členové místní komunity podílejí na plánování rozvoje sociálních služeb.  Hlavním výstupem tohoto specifického cíle bude aktualizovaný Komunitní plán péče města Benešov nad Ploučnicí, který bude obsahovat popis opatření vedoucích k zajištění kvalitní, potřebám obyvatel odpovídající a kapacitně dostačující sítě sociálních a návazných služeb na území města.

 Zlepšit a zefektivnit procesní činnosti agend územní veřejné správy poskytovaných na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí prostřednictvím procesní analýzy veškerých vykonávaných agend veřejné správy (v současné době poskytovaných v rámci 5 odborů Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí).

Vytvořit analytické podklady vedoucích k efektivnímu řízení veřejné správy města Benešov nad Ploučnicí, a to prostřednictvím zpracování Pasportu zeleně, Dendrologického průzkumua Generelu bezbariérovosti.


Výstupy projektu: