2013/1 - o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č.1/2016)