Odbor zabezpečuje či vykonává

Na úseku evidence obyvatel : Erlebachová Věra  (412 589 805)

 • přihlášení k trvalému pobytu (tj. plnění ohlašovací povinnosti)
 • nahlášení ztráty občanského průkazu 
 • vidimaci, legalizaci (ověřování) 
 • provádí agendu CzechPOINTu (výpisy z registrů) 
 • vede volební seznamy 
 • spolupracuje při organizačně technickém zabezpečení při sčítání lidu, naplňuje základní registry v RUIANu
 • podává informace, např: Kam (ne)hlásit stěhování 

EO - sídlo ohlašovna MÚ - náměstí Míru čp. 1

Na úseku - podatelna, výpravna, sekretariát vedení města - Gerhardová Pavla (412 589 807)

 • vede podatelnu a výpravnu MÚ, zabezpečuje sekretariát vedení města

Na úseku - pokladny + rušení TP -  Flídrová Zdeňka (412 589 806); Horká Kristýna (412 589 811)

 • informace, kopírování, pytle na tříděný odpad, rezervační systém Vstupenka
 • pokladna, podatelna  a kancelář informací jsou umístěny v přízemí budovy MěÚ – bezbariérový vstup, vchod II. (směr z náměstí)
 • návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu)

Na úseku MATRIKY - správní oblast - výkon státní správy - Erlebachová Věra - matrikářka (412 589 805)  REZERVACE SŇATKŮ!

 • vede matriky narození,manželství a úmrtní pro Benešov n.Pl. a obce spadající do správního obvodu města tj. Verneřice, Valkeřice, Františkov nad Ploučnicí, Malou Veleň, Starý Šachov, Velkou Bukovinu, Dolní Habartice, Horní Habartice, Heřmanov a Merboltice, z těchto matrik vydává výpisy a duplikáty 
 • zajišťuje svatební obřady pro celý matriční obvod
 • připravuje ve spolupráci se SPOZem slavností akty - vítání občánků, vyřazování žáků 9. tříd ZŠ, uvítání dětí do 1. tříd, apod.
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • provádí agendu CzechPOINTU (výpisy z agend)
 • zajišťuje činnost sboru pro občanské záležitosti (přání jubilantům z řad občanů města)

Na úseku sociální práce - Bc. Urgošová Jitka, DiS. - sociální pracovnice (412 589 819)

Ode dne 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené, které až dosud vyplácely pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.  Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a základním cílem metod sociální práce na obci tak zůstala zejména podpora „sociálního fungování“ klienta.  Sociální práce spočívá zejména v těchto činnostech:

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok
 • spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanovených povinností výkon této práce na obci
 • vykonává sociální práci v rámci sociálních služeb jako jeden z možných nástrojů realizace pomoci
 • provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením
 • spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje
 • navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi
 • provádí tedy přímou sociální práce s klientem zaměřenou na jeho změnu
 • vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává o všech osobních údajů mlčenlivost


Městská knihovna  - knihovnice Jandášová Ivana (412 589 824)

půjčovní doba - pondělí a středa  od 12 do 18 hodin; čtvrtek  8 - 11 hodin  

V době letních prázdnin (červenec, srpen) knihovna otevřena pondělí a středa 12.00 – 17.00 hodin.

e.mail: knihovna@benesovnpl.cz