Upozornění na zákaz odběru povrchových vod

Opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil skutečnosti, na které dopisem ze dne 03.07.2019 a ze dne 24.07.2019 upozornil správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov a ve veřejném zájmu
s účinností od 29.07.2019 do odvolání v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody) 

ZAKAZUJE ODBĚR POVORCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely z těchto vodních toků: viz. vyhláška zde.

Města Benešov nad Ploučnicí se to týká řek Ploučnice, Bystré a Fojtovického potoka

2019-72658.pdf
2019-72658.pdf

pdf, 502.8 KB